Ostrołęka. Ogłoszenie o przetargu w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

Materiał partnera zewnętrznego
SM CENTRUM
Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont – przebudowa chodników w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45– dot. dz. ew. nr 52820/52”.

W ramach planowanego remontu/przebudowy przewiduje się wykonanie n/w robót:

 1. Rozebranie dotychczasowej nawierzchni z płyt chodnikowych,
 2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,
 3. Ewentualny wywóz gruzu,
 4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (przygotowanie z wykorzystaniem skruszonego gruzu budowlanego odzyskanego z rozbiórki istniejących chodników),
 5. Ustawienie obrzeży oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” grub. 6 cm, wypełnienie spoin,
 6. Ewentualna regulacja studzienek.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej ‘CENTRUM”.

Termin realizacji zamówienia: 15 lipca 2020 r.
Opis warunków udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.smcentrum.pl
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) jeżeli :

 • upłynął termin związania ofertą,
 • zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX ust. 2 SIWZ;
 • zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) :

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • który został wykluczony z postępowania,
 • którego oferta została odrzucona.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium we wpłaconej wysokości (bez odsetek) na wskazany przez Wykonawcę (w Formularzu ofertowym) rachunek bankowy.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.04.2020 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. - sala konferencyjna, w dniu 16.04.2020 r., godz. 11:05.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie