OSM w Ostrołęce ogłasza przetarg na remont drogi wewnętrznej i wykonanie miejsc postojowych

Materiał partnera zewnętrznego
123rf
Udostępnij:

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług …”, na realizację inwestycji pn:

przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc postojowych i utwardzeń gruntu oraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi publicznej gminnej - ulicy Tadeusza Sygietyńskiego w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 14.00 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji całości zamówienia: do 28.06.2019 r., realizacja prac z podziałem na etapy:

  • I Etap - od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • II Etap - od 02.01.2019 r. do 28.06.2019 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 24.09.2018 r.,. do godz. 14.00, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 24.09.2018 r., godz. 14.00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Dodaj ogłoszenie