Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM w Ostrołęce ogłasza przetarg

Materiał partnera zewnętrznego
pixabuy
Przetarg nieograniczony w Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”bw Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45”.
W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie n/w robót:

 • renowację ścian elewacji powyżej cokołu,
 • ocieplenie ścian i wymianę okienek na poziomie cokołów,
 • wymianę skrzynki gazowej i remont opasek odwadniających,
 • wymianę osłon balkonów,
 • malowanie wywietrzaków na dachu,
 • remont daszków wiatrołapów,
 • remont płyt balkonowych,
 • wykonanie robót uzupełniających wynikających z technologii robót i przedmiaru robót.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej ‘CENTRUM”.

Termin realizacji zamówienia: 31 maja 2020 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.smcentrum.pl:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000 PLN ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy), jeżeli:

 • upłynął termin związania ofertą,
 • zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX pkt 2 SIWZ,
 • Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy):

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • który został wykluczony z postępowania,
 • którego oferta została odrzucona.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w wysokości wpłaconej (bez odsetek) na wskazany przez Wykonawcę (w Formularzu ofertowym) rachunek bankowy.
Oferty należy składać w terminie do dnia 05.12.2019 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. -sala konferencyjna, w dniu 05.12.2019 r., godz. 11:05.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie