MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają

Beata Dzwonkowska
Beata Dzwonkowska
Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego!

Rada to organ stanowiący i kontrolny gminy/miasta. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990–2017 trwała 4 lata).

Radnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności.

Na czele rady stoi przewodniczący oraz wiceprzewodniczący (lub maksymalnie trzech wiceprzewodniczących). Istnieje możliwość odwołania rady przez wyborców.

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda.

Do właściwości rady miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

Do podstawowych funkcji radnego należą:

 • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
 • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
 • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego.

Skład rady miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029:

 • Piotr Bojarski
 • Wojciech Dobkowski
 • Anna Gocłowska
 • Grzegorz Gołaś
 • Henryk Gut
 • Magdalena Jaworowska
 • Ewa Krupka
 • Łukasz Kulik
 • Adam Kurpiewski
 • Jarosław Łuba
 • Mariusz Łuba
 • Mariusz Popielarz
 • Waldemar Popielarz
 • Michał Skowroński
 • Stanisław Szatanek
 • Bartosz Śnieciński
 • Piotr Wierzba
 • Wojciech Zarzycki
 • Ewa Żebrowska-Rosak
 • Radosław Żebrowski
 • Ryszard Żukowski

Spośród radnych zostali wybrani przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących:

 • przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki - Wojciech Zarzycki
 • wiceprzewodniczący - Mariusz Popielarz
 • wiceprzewodniczący - Stanisław Szatanek

Ustawowo do wyłącznej właściwości rady należy m.in.:

 • uchwalanie statutu miasta
 • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek włodarza
 • uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ostrołęki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalanie programów gospodarczych
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu i dotyczących:
 • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta w roku budżetowym
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miasta
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez włodarza
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym
 • określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693), a także wznoszenia pomników
 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki