Troszyn. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Materiał partnera zewnętrznego
123rf
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Troszynie. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Troszyn, Uchwały Nr XIII/92/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.
Uchwała o przystąpieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Troszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Troszyn: Gmina Troszyn

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13,07- 405 Troszyn, w terminie do 26 lutego 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@troszyn.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: http://www.bip.troszyn.pl/.

Dodaj ogłoszenie