Maków Mazowiecki. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Artykuł sponsorowany Urząd Miasta Maków Mazowiecki
Urząd Miasta Maków Mazowiecki
Udostępnij:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki

WG.6720.1.2019
Maków Mazowiecki dnia 10.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki
Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów obejmujących obszary A, B, C, D, E, F, G, H, I, Uchwałą Nr XXXV/248/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki, Uchwały Nr XLVIII/352/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lipca 2018 r . w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki oraz Uchwały Nr XXXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr. WNP-I.4131.107.2019.JF z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki Obszar F, G, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki,
w dniach od 24.09.2020 r. do 19.10.2020 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, pok. Nr 13 I piętro w godz. 8:00 -15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. o godz. 11:00, w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ul. Stanisława Moniuszki 6 (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, na adres ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@makowmazowiecki.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki.

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1)administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl;
3)administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych w 2019 roku terenów na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)
4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5)administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2)przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Tygodnik Ostrołęcki
Dodaj ogłoszenie