REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWIEC ROKU 2017

Beata Modzelewska
Beata Modzelewska
Przeczytaj

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Sportowiec roku” edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2017”.
3.Plebiscyt polega na wyborze, w drodze głosowania czytelników TO, zwycięzców plebiscytu w sześciu kategoriach: SPORTOWIEC SENIOR, SPORTOWA NADZIEJA ROKU (JUNIOR), PIŁKARZ ROKU SENIOR, PIŁKARZ ROKU JUNIOR, KLUB ROKU, TRENER ROKU. Oddzielnie swojego kandydata do nagrody wytypuje kapituła plebiscytu złożona z patronów honorowych.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 28.11.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.
5.Organizator powołuje dwuosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Beata Modzelewska i Piotr Ossowski.
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być sportowiec/trener/klub, działający w Ostrołęce, powiecie ostrołęckim oraz ostrowskim i makowskim.
2.Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.W głosowaniu SMS mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
4.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby
o których mowa w pkt.4 .

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur

1.Zgłoszenia kandydatur do plebiscytu można dokonać do 07.12.2017 r. włącznie.
2.Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
3.W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie jego wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4.Zgłoszeń można dokonać:
a.drogą elektroniczną, nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail Beata.modzelewska@tygodnikostrolecki.pl
b.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 i 3 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów
o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe
z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
6.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
7.Na stronie internetowej www.to.com.pl oraz na łamach Tygodnika Ostrołęckiego zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 28.11.2017 r. od godz. 00:00 do 15.12.2017 r. do godz. 22:00, na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie„Tygodnika Ostrołęckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując właściwy dla danej kategorii prefiks, po kropce wpisując numer wybranego kandydata
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to JEDEN głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie
miało łącznie taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 15.12.2017 r. na stronie internetowej www.to.com.pl oraz 19.12.2017 r. na łamach Tygodnika Ostrołęckiego.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz następujące nagrody:
a.Zdobywca największej liczby głosów w kategorii Sportowiec roku senior: pobyt w wybranym hotelu Ibis i wejściówkę dla dwóch osób na mecz reprezentacji Polski w siatkówce podczas Ligi Światowej (w 2018 roku);
b.Zdobywca największej liczby głosów w kategorii Sportowa Nadzieja Roku (junior) otrzyma wejściówkę dla dwóch osób na mecz reprezentacji Polski w siatkówce podczas Ligi Światowej (w 2018 roku), zegarek sportowy Casio;
c.Zdobywca największej liczby głosów w kategorii Piłkarz Roku senior otrzyma pobyt w wybranym hotelu Ibis i wejściówkę dla dwóch osób na mecz reprezentacji Polski w siatkówce podczas Ligi Światowej (w 2018 roku);
d.Zdobywca największej liczby głosów w kategorii Piłkarz roku junior otrzyma podwójne zaproszenie na marcowy mecz rugby Polska - Portugalia (będzie w jednym z trzech miast - Warszawa, Łodź, Gdańsk), zegarek sportowy Casio;
e.Zdobywca największej liczby głosów w kategorii Klub Roku otrzyma sprzęt sportowy, ufundowany przez Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego;
f.Zdobywca największej liczby głosów w Trener Roku otrzyma pobyt w wybranym hotelu Ibis oraz wejściówkę dla dwóch osób na mecz reprezentacji Polski w siatkówce podczas Ligi Światowej (w 2018 roku).
3.Swoją nagrodę przyzna także kapituła plebiscytu, złożona z patronów honorowych Plebiscytu.
4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas gali „Sportowiec Roku”, która odbędzie się 9 stycznia 2018 roku
w Karczmie Nowa Ostoja przy ul. Stacha Konwy w Ostrołęce lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Tygodnika Ostrołęckiego, mieszącej się pod adresem ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 2a w Ostrołęce.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej
z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego
w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać laureatom plebiscytu (spoza pierwszych miejsc) dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Tygodnika Ostrołęckiego,
ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 2a w Ostrołęce, z dopiskiem „plebiscyt”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego
i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo
w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data
z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3