Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w Żebrach-Laskowcu gm. Nur w powiecie ostrowskim

Materiał partnera zewnętrznego
123rf
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach podaje obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1M/00048690/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2019r. o godz. 13:15 w: Sąd Rejonowy W Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Maz., ul. B.Prusa 2 sala nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja 4/36 części nieruchomości.

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 495 o pow. 3,85 ha i działki ewidencyjnej nr 513 o pow. 0,07 ha w obrębie Żebry-Laskowiec. Działka nr 495 ma kształt nieregularnego wielokąta i stanowi użytki: grunty orne RVI 0,24 ha, RVI z 0,36 ha, łąki trwałe ŁIV 0,22 ha, ŁV 0,13 ha oraz lasy LsVI 2,90 ha.

Działka jest porośnięta lasem iglastym w wieku kilkudziesięciu lat. Jedynie północna część działki jest pozbawiona drzewostanu. Działka nr 513 ma kształt wąskiego trapezu i stanowi lasy LsVI 0,07 ha. Powierzchnia nieruchomości jest umiarkowanie zróżnicowana. Działki przylegają południowymi granicami do drogi publicznej.

należącej do dłużnika: Robert Kolosek i Małgorzata Kolosek

położonej: 07-322 Nur, Żebry Laskowiec,
dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: OS1M/00048690/0]

Suma oszacowania wynosi 11 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 775,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 170,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytant przystępujący do przetargu winien ponadto spełniać warunki określone w art. 2a ust. 1 i 2 oraz 2a ust. 3 pkt 1 lit. a-e Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2017.2196).

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 2 oraz 2a ust. 3 pkt 1 lit. a-e może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dowody potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 2a ust. 1 i 2 oraz 2a ust. 3 pkt 1 lit. a-e przez licytanta przystępującego do przetargu wymienione zostały w art. 7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. Art. 6 przywołanej ustawy wskazuje ponadto kogo uważa się za rolnika indywidualnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B.Prusa 2
- odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68,poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość do której zastosowanie mają ograniczenia wynikające z Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego.

Dodaj ogłoszenie