MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Test historycznoliteracki na maturze z polskiego od CKE. Sprawdź przykłady, zadania i odpowiedzi. Jak rozwiązywać tę część egzaminu?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Sprawdź przykłady, zadania i zasady oceniania.
Sprawdź przykłady, zadania i zasady oceniania. Adam Jastrzębowski/ Polska Press
Test historycznoliteracki to nowa część egzaminu, która pojawiła się na maturze z polskiego wraz z formułą 2023. Obowiązywać będzie on także na maturze 2024. Warto poznać przykłady, zadania i odpowiedzi do zadań opartych na lekturach pochodzących z konkretnych epok. Sprawdź, jak wygląda test historycznoliteracki na maturze z polskiego oraz ile punktów można maksymalnie zdobyć za jego poprawne rozwiązanie.

Spis treści

Nowości na maturze. Czym się różni egzamin w formule 2015 i 2023?

Przypomnijmy, że w zeszłym roku w związku z wprowadzeniem matury w nowej formule (2023) w arkuszach z poszczególnych przedmiotów pojawiły się zmiany. Najwięcej reform mogliśmy zaobserwować na egzaminie z języka polskiego. Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

 • wydłużenie czasu na rozwiązanie zadań maturalnych. Wynosi on 240 minut (w formule 2015 wynosi 170 minut), jednocześnie zwiększona zostaje liczba zadań;
 • arkusz nr 1 to część testowa podzielona na zagadnienia o nazwie „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki” (maksymalna liczba punktów za rozwiązanie tej części to 25);
 • w arkuszu nr 2 uczniowie będą musieli zmierzyć się z wypracowaniem, a więc stworzyć wypowiedź argumentacyjną, za którą mogą uzyskać 35 punktów. Zasady pisania rozprawki są nieco inne niż w latach ubiegłych;
 • w formule 2015 zazwyczaj uczeń musiał napisać streszczenie, w formule 2023 zostaje ono zastąpione przez notatkę syntetyzującą.

Warto zaznaczyć, że matura w 2024 roku wciąż oparta jest na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. Uczniów obowiązuje więc uszczuplony katalog zagadnień. W związku z tym Informator maturalny z języka polskiego należy czytać łącznie z Aneksem na lata 2023 i 2024.

Jak przypominał dr Marcin Smolik jeszcze przed maturą 2023:

– Na poziomie poszczególnych arkuszy zostały wprowadzone dostosowania, które uwzględniają to, co działo się w nauczaniu zdalnym. Oprócz ograniczenia wymagań, wprowadzono też korekty w katalogu lektur obowiązkowych. Nie uległ zmianie czas, to miało być i pozostaje 240 minut. Zmniejszona została także liczba zadań. Plany były takie, że maturzysta będzie musiał napisać wypracowanie na 400 słów i odwołać się do lektury wskazanej w arkuszu. To zostało zawieszone, maturzysta będzie musiał napisać krótszą pracę, bo na 300 słów. Będzie mógł odwołać się również do dowolnej, wybranej przez siebie lektury – zaznaczał dyrektor CKE.

Test historycznoliteracki na maturze z polskiego. Zadania, przykłady i powtórka

Druga część egzaminu dojrzałości z języka polskiego to test historycznoliteracki. Można za niego otrzymać sporo punktów, bo aż 15. Znajdują się w nim teksty lub fragmenty tekstów z poszczególnych epok. W ich rozwiązywaniu przyda się nie tylko wiedza na temat konkretnych utworów, ale także znajomość środków stylistycznych, interpretacji treści alegorycznych i symbolicznych czy znajomość konkretnych pojęć.

Jak przygotować się do matury z polskiego, a w sposób szczególny do części zatytułowanej test historycznoliteracki? Poniżej zamieściliśmy kilka podpowiedzi:

 • ważne jest dokładne omawianie poszczególnych utworów na lekcjach i robienie z nich notatek. Najlepszym pomysłem będzie powtórzenie sobie głównych motywów (np. biblijnych czy mitologicznych), a także lektur obowiązkowych (m.in. „Lalka” Prusa, „Dziady” Mickiewicza, „Przedwiośnie” Żeromskiego itd.);
 • test historycznoliteracki to tak naprawdę odpowiadanie na pytania w oparciu o analizę i interpretację danego utworu. Warto więc ćwiczyć tę umiejętność na lekcjach, jak i poza nimi;
 • warto powtórzyć sobie treść lektur obowiązkowych;
 • dobrym pomysłem będzie również powtórka wiadomości z zakresu środków stylistycznych oraz poetyki danego utworu i funkcji językowych;
 • powtórzenie najważniejszych motywów i toposów z poszczególnych epok również okaże się pomocne.

Niektórzy maturzyści chętnie kupują zeszyty ćwiczeń, które zawierają typy zadań z matury w formule 2023. To dobry pomysł na przećwiczenie swoich umiejętności. Jednak, jeśli chodzi o część historycznoliteracką, ciekawym sposobem na powtórki jest po prostu dokładne omawianie utworów, nauka symbolicznego i alegorycznego odczytywania utworu, znajomość poetyki danego tekstu i interpretacji utworu. Warto o tym pamięć, przygotowując się do matury.

Chcąc zdać maturę z języka polskiego, należy otrzymać minimum 30 proc., a więc przynajmniej 18 punktów. Jeśli w pełni poprawnie uda się komuś rozwiązać test historycznoliteracki ma już zapewnione 15 punktów. Warto więc dobrze przygotować się do tej części.

Przykładowe zadania na maturze i zasady oceniania testu historycznoliterackiego

Najlepszym pomysłem na powtórkę przed maturą może być rozwiązywanie zadań zamieszczonych w:

W powyższych arkuszach znajduje się też część historycznoliteracką. Sprawdźcie przykładowe zadania oraz proponowane rozwiązania i zasady oceniania:

Proponowane rozwiązania oraz zasady oceniania znajdują się w komunikacie na stronie cke.gov.pl.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki