MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminu maturalnego. Zasady, których powinien przestrzegać nauczyciel. Krok po kroku

Magdalena Ignaciuk
Magdalena Ignaciuk
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Matura to stresujący czas nie tylko dla maturzystów, lecz także dla nauczycieli. Osoby, które będą pracować w zespole nadzorującym egzamin po raz pierwszy, mogą czuć się zagubione. Jak wygląda praca w zespole egzaminacyjnym? Jakich zasad muszą przestrzegać nauczyciele, którzy zostali powołani do zespołów egzaminacyjnych? Jakie są ich zadania? Co zrobić, gdy na egzaminie z języka obcego nie działa płyta z nagraniem? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Spis treści

To trzeba przygotować wcześniej

Przewodniczący zespołu nadzorującego jest osobą, która odpowiada za przebieg egzaminu maturalnego w danej sali. Informacje na temat pracy w zespole nadzorującym można znaleźć na stronie CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024.

Jak wygląda praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminu maturalnego? O czym muszą wiedzieć nauczyciele, którzy będą powołani do nadzorowania matu
Jak wygląda praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminu maturalnego? O czym muszą wiedzieć nauczyciele, którzy będą powołani do nadzorowania matur? Adam Jastrzebowski

Przeczytaj także: Przecieki na maturze 2024. Pytania niejawne zostaną udostępnione?

Co należy przygotować wcześniej?

 • Sprawdzić, czy zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stołów) oraz lody z numerami stolików (do wylosowania przez zdającego). Jeżeli w sali przygotowane są dostosowane stanowiska dla zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego, można wyłączyć je z losowania. Można również zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla zdającego spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił uczestniczyć w egzaminie;
 • Dzień przed egzaminem maturalnym z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów nadzorujących sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD / urządzeń służących do odtwarzania plików mp3 / laptopów / komputerów oraz głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku.
 • Przygotować plan sali egzaminacyjnej.

Może cię zainteresować: Czego nie można robić na maturze?

Sprawdzanie sprzętu technicznego przed egzaminem z języka obcego nowożytnego:

 1. upewnij się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek;
 2. przeprowadź próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu (wykorzystując do tego płyty z poprzednich sesji egzaminacyjnych) w każdej sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego;
 3. upewnij się, że przygotowane zostały rezerwowe odtwarzacze płyt CD oraz baterie na wypadek awarii prądu, a w przypadku korzystania z plików mp3 odtwarzanych z laptopa – upewnij się, że dostępny jest zasilacz i bateria w laptopie jest w pełni naładowana.

Nie zapomnij o tym w dniu egzaminu

Przewodniczący zespołów nadzorujących muszą sprawdzić, czy sale zostały przygotowane.

 • usunięto z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne z danego przedmiotu;
 • stoliki są ponumerowane i ustawione w jednym kierunku tak, by każdy pracował osobno i samodzielnie;
 • losy z numerami stolików są przygotowane;
 • stanowiska dla osób z dostosowaniami są przygotowane;
 • miejsca dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów są zgodne z planem sali egzaminacyjnej;
 • w sali w widocznym miejscu jest sprawny zegar oraz tablica do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem;
 • na stolikach są umieszczone materiały pomocnicze;
 • na drzwiach sali są wywieszone listy zdających (imię, nazwisko, formuła egzaminu);
 • sprzęt do przeprowadzenia egzaminu został przygotowany (w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, historii muzyki, informatyki);
 • przygotowano kilka zestawów zapasowych przyborów do pisania;

Ogólne zasady obowiązujące w czasie egzaminu maturalnego

O czym powinna pamiętać osoba znajdująca się w zespole nadzorującym?

 • Osoba z zespołu nadzorującego nie może wnosić do sali żadnych urządzeń elektronicznych;
 • Zdającym mogą wnieść do sali tylko przybory wymienione w komunikacie o przyborach oraz butelkę wody;
 • Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka wody powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
 • Odpowiednio wcześniej zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem, a także losują numery stolików;
 • Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w obecności przedstawiciela zdających.
 • Członkowie zespołu nadzorującego odpowiadają wyłącznie na pytania związane z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie egzaminu nie udziela się żadnych wyjaśnień na temat zadań ani nie komentuje ich.
 • W sali egzaminacyjnej przebywają wyłącznie: zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.
 • W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego wyrazi zgodę na wyjście zdającego z sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

Egzamin czas - start! O tym musi wiedzieć nauczyciel

Wszystko po drodze się udało, uczniowie weszli do sali, zajęli miejsca, pora na najważniejszą część: rozdanie arkuszy CKE oraz pisanie egzaminu.

Zdający sprawdzają, czy mają wszystkie strony, czy ich PESEL na naklejce jest poprawny, przyklejają naklejki w odpowiednich miejscach.

 • Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają, czy dane się zgadzają i czy naklejki zostały umieszczone we właściwych miejscach.
 • Jeżeli wszystko się zgadza - na tablicy zostaje zapisany czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, uczniowie przystępują do pracy.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali w sposób, który nie będzie przeszkadzał zdającym.
 • Obserwatorzy mogą opuszczać salę.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy.
 • Jeżeli zdający skończył pisać, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza przy stoliku zdającego, w jego
  obecności, kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany zeszyt zadań oraz karta odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
 • Kiedy wszyscy zdający zakończą prace, przewodniczący zespołu nadzorującego oraz członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace z wszystkich stolików. Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności członków zespołu nadzorującego oraz jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją.

Płyta z nagraniem nie działa. Co robić?

To sytuacja, której zawsze obawiają się nauczyciele będący w zespole nadzorującym w czasie matury z języka obcego nowożytnego. Niedziałająca płyta z nagraniem nie jest znowu takim wyjątkiem - w czasie mojego pierwszego egzaminu gimnazjalnego w roli członka zespołu nadzorującego właśnie to się wydarzyło. Jak należy wtedy postąpić?

W przypadku wystąpienia usterki płyty CD albo pliku mp3, albo odtwarzacza płyty przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem. Uczniowie zamykają arkusze, zespół nadzorujący pilnują, by uczniowie nie pracowali na arkuszach. Przewodniczący zespołu podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej lub/i pozyskania od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego innego urządzenia do odtwarzania plików mp3.

Dokładne działania w przypadku innych, niestandardowych sytuacji również zostały opisane w informatorze. Przedstawiliśmy najważniejsze informacje, jednak warto zapoznać się z całym dokumentem, by spokojnie móc wspierać maturzystów w ważnych dla nich dniach.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Źródło: CKE

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminu maturalnego. Zasady, których powinien przestrzegać nauczyciel. Krok po kroku - Strefa Edukacji

Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki