Złóż wniosek na podjęcie działalności gospodarczej

Materiał informacyjny – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
Udostępnij:

Ogłoszenie Nr: 14/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru wniosków wynosi: 984 787,26 EURO (co przy kursie 4 PLN/ EURO stanowi indykatywną kwotę 3 939 149,04 PLN).

I. Termin składania wniosków: od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

III. Forma wsparcia: Wsparcie ma formę premii w wysokości 100 000,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego przez podejmowanie działalności gospodarczej.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Typ wnioskodawców: Osoby fizyczne zamieszkujące obszar objęty LSR LGD „Kurpsie Razem”.
 • Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 • Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 27.
 • W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.
 • W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

VI. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 • Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR Lokalnej Grupy Działania „Kurpsie Razem”.

 • Zaświadczenie z PUP – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • Kserokopia dowodu osobistego.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dotyczy.

 • Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Oświadczenie wnioskodawcy zgodne ze wzorem udostępnionym przez LGD.

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem: http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/lokalna-strategia-rozwoju--kryteria-i-procedury,5764

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 507-856-135.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj ogłoszenie