Zawisty Podleśne: przystępują do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Materiał partnera zewnętrznego
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały nr 289/XLVI/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623.

Granica obszaru objętego zmianą planu została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@malkiniagorna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek

Dodaj ogłoszenie