Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje sprzęt ogrodowy, samochody, elektronikę i sprzęt biurowy. Przetarg AMW

RED
Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. W najnowszym przetargu AMW nie brakuje ciekawej oferty używanych, ale w bardzo dobrym stanie sprzętów do pielęgnacji ogrodów - kosiarek, odśnieżarek i traktorków. Jest także oferta samochodów i sprzętu biurowego.Zobacz sprzęty w ofercie z cenami. Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. W najnowszym przetargu AMW nie brakuje ciekawej oferty używanych, ale w bardzo dobrym stanie sprzętów do pielęgnacji ogrodów - kosiarek, odśnieżarek i traktorków. Jest także oferta samochodów i sprzętu biurowego.Zobacz sprzęty w ofercie z cenami. Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg AMW na używany sprzęt wojskowy, który jest sprawny i może służyć kolejnym właścicielom. W ofercie wojskowej wyprzedaży znalazły się między innymi sprzęty ogrodowe - traktorki, kosiarki, odśnieżarki, a także samochody, używane komputery, telefony, czy inne drobne sprzęty elektroniczne.

Wojsko sprzedaje używany sprzęt. Przetarg AMW

Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż używany sprzęt wojskowy. W przetargu zaplanowanym na 24.06.2021 przez Oddział Regionalny AMW w Krakowie jest w czym wybierać. Demobil obejmuje głównie używane komputery i inne sprzęty elektroniczne. Do kupienia są drukarki, telefony komórkowe. Wojsko sprzedaje też inne sprzęty - ogrodowe kosiarki, traktorki czy tokarki.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia z cenami

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 16 - 18.06.2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷10 OR AMW Gliwice • poz. 11 4 WOG Gliwice • poz. 12 4 WOG Gliwice: SOI Katowice • poz. 13 4 WOG Gliwice: GZ Tarnowskie Góry • poz. 14÷15 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz • poz. 16÷17 33 WOG Nowa Dęba: GZ Kielce • poz. 18÷19 31 WOG Zgierz: GZ Tomaszów Mazowiecki • poz. 20÷30 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik • poz. 31÷33 WOSzK Zakopane • poz. 34÷37 SPS OR Kraków • poz. 38 3 RBLog: Skład Niedźwiedź • poz. 39 3 RBLog: Skład Kłaj • poz. 40÷49 35 WOG Kraków: SOI I Kraków • poz. 50÷52 RZI Kraków • poz. 53÷55 8 BLT Balice • poz. 56 3 RBLog Kraków: Skład Niedźwiedź, Skład Kłaj, 35 WOG Kraków • 57 8 BLT Balice, Brzoskwinia • 58÷61 3 RBLog Kraków: Skład Kłaj • 62 3 RBLog Kraków: Skład Kłaj, 35 WOG Kraków, 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz, 4 WOG Gliwice • 63 35 WOG Kraków, 3 RBLog Kraków: Skład Kłaj, RZI Kraków • 64 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik • 65 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz, GZ Kielce • 66 4 WOG Gliwice: GZ Bytom • 67 4 WOG Gliwice: SOI Gliwice, SOI Katowice.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych, charakterystyka/opis odpadów oraz dane do kontaktu oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Zobacz koniecznie

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷67 w terminie do dnia 20.08.2021 r.

4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 3÷8, 10, 14, 38, 41, 53 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10. Do przetargu na poz. 56÷67 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 62 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11. Na pozycje 58÷60 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12. Wydanie odpadów z poz. 58÷61 odbywać się będzie według wskazań magazyniera.

13. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do dnia 24.06.2021 r. do godziny 11:00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 2/OK-DG/2021 – nie otwierać przed 24.06.2021 r. do godziny 12:00”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 10.06.2021 r. do dnia 23.06.2021 r., w godz. 7:00 – 15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00 – 10:30, Biuro Obsługi Klienta lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

22. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

27. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], [email protected], faks 12 211 4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki