Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego

RED
Wojsko sprzedaje na przetargu samochody ciężarowe, autobusy, naczepy i przyczepy, a nawet cysterny. Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego ma ofertę składająca się z wielu pozycji. Sprawdź koniecznie.Zobacz kolejne zdjęcia z opisami i cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje na przetargu samochody ciężarowe, autobusy, naczepy i przyczepy, a nawet cysterny. Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego ma ofertę składająca się z wielu pozycji. Sprawdź koniecznie.Zobacz kolejne zdjęcia z opisami i cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt z demobilu. W piątek, 11 czerwca, jest planowany przetarg oddziału AMW w Warszawie. Co w ofercie? M.in. cysterny wraz z samochodami ciężarowymi, pojazdy transportowe czy autobus.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt z demobilu. W piątek, 11 czerwca, jest planowany przetarg oddziału AMW w Warszawie. Co w ofercie? M.in. cysterny wraz z samochodami ciężarowymi, pojazdy transportowe czy autobus.

ZOBACZCIE OFERTĘ AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO Z CENAMI

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 9.

Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 07, 08.06.2021 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach: • poz. 1 26 WOG GZ Zegrze • poz. 2 2 RBLog RWT Nowy Dwór Mazowiecki • poz. 3 OR MON Pruszków • poz. 4÷5 42 BLSz ZZ Sochaczew • poz. 6÷10 26 WOG SPS Nowy Dwór Mazowiecki • poz. 11÷13 26 WOG GZ Wesoła • poz. 14÷15 26 WOG JW 1230 Warszawa • poz. 16÷19 26 WOG GZ Białobrzegi • poz. 20 26 WOG SOI Rembertów • poz. 21÷29 WOFiTM Celestynów • poz. 30 2 RBLog Skład Zegrze • poz. 31÷40 2 RBLog WT Pilawa • poz. 41÷42 BP AMW Warszawa.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

Wojsko pozbywa się sprzętu z demobilu. Nie będzie już potrzebny żołnierzom, ale z powodzeniem może służyć celom cywilnym. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała na 10 czerwca 2021 przetarg sprzętu, wśród których są samochody ciężarowe, kuchnie polowe, żaglówki, sprzęt komputerowy i narzędzia do majsterkowania. Kuchnia polowa KP-340 (bez wyposażenia)Ilość:1NR fabryczny:2624Rok produkcji:1972Cena:4500 Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Wojsko sprzedaje ciężarówki, kuchnie polowe i żaglówki. Dziś...

Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 12, 13, 15, 17, 18, 26, 29, 30, 39÷41 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr konta 17 1130 1017 0000 0060 0720 0022, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 11.06.2021 r. do godziny 11:00.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 04/OW-DG/2021 – nie otwierać przed 11.06.2021 r. do godziny 12:00”.

[*]Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Warszawie od dnia 28.05.2021 r. do dnia 10.06.2021 r., w godz. 8:00÷15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00÷11:00, pok. nr 004 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

Szczegółowe informacje: e-mail: e-mail: [email protected], [email protected] faks 22/326 10 01 oraz tel. 22/314 98 38, 22/314 99 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wojsko sprzedaje samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego - Dziennik Zachodni

Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki