1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. „UZDROWISKO RABKA” S.A. o g ł a s z a...
Wróć do listy komunikatów

„UZDROWISKO RABKA” S.A. o g ł a s z a publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.

„UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA ZDRÓJ działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 30.08.1996 o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.2002.171.1397 z póź.zm.)

O g ł a s z a   publiczny  przetarg  ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

 

I . Przedmiotem przetargu jest:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce Zdrój przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671 o powierzchni 1.5678 ha, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, budowli i urządzeń:
- budynku sanatoryjnego pod nazwą „Leśny Ludek”,
- budynku gospodarczo-garażowego,
- placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej,
- ogrodzenia trwałego terenu,

dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę nie niższą niż 2.548.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysiące) brutto (sprzedaż zwolniona z VAT).         

 

II. Przedmiot  przetargu wskazany w punkcie I może zostać sprzedany tylko jako całość.

 

III. Warunkiem udziału w przetargu  jest wpłacenie na konto „Uzdrowisko Rabka” S.A.  nr 30 1020 3466 0000 9402 0002 3184 PKO BP wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości i innych składników  przetargu tj. 254.800,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset   00/100)  w terminie do 12 maja 2016 roku.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

IV. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia  16 maja  2016 roku w siedzibie Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, w Sali Konferencyjnej nr 107 B I p. o godz.11.00.

 

V. Do przetargu mogą  przystąpić wyłącznie podmioty, które wpłaciły wadium – osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby  przystępujące do przetargu muszą  przedłożyć komisji przetargowej;
- dowód tożsamości, a podmioty gospodarcze lub spółki prawa handlowego dodatkowo wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- oryginały dokumentów wraz z ważnym pełnomocnictwem o ile uczestnik działa przez pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego).

 

VI. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 25.480,00  zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100).

 

VII. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3-ch dni kalendarzowych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na podane przez wpłacającego wadium konto.

 

VIII. Wadium przepada na rzecz „Uzdrowisko Rabka” S.A. jeżeli;
- oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 

IX. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu obciążają nabywcę w tym koszty aktu notarialnego.

 

X.  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym  jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.

 

XI. „Uzdrowisko Rabka” S.A zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez  podania przyczyny.

 

XII. „Uzdrowisko Rabka” S.A zastrzega sobie prawo  zamknięcia procedury przetargowej bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

XIII. Przedmiot przetargu  można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Panią Ewą Miśkowiec nr telefonu 608-527-197 najpóźniej do ostatniego dnia przed  dniem przetargu.

 

XIV. „Uzdrowisko Rabka” S.A po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem umowy środki winny znaleźć się na koncie „Uzdrowisko Rabka” S.A.

 

XV.  Nabywca, który w terminie określonym w punkcie XIV niniejszego ogłoszenia nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 

XVI. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki u Pani Ewy Miśkowiec telefon 608-527-197.