1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR”...
Wróć do listy komunikatów

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Trzebini, ul. 22 Lipca 64, nr KRS 0000076909, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości obj. KW nr KR1C/00052125/3 za najwyższą zaoferowaną cenę, w tym:

1. Prawo wieczystego użytkowania obj. KW nr KR1C/00052125/3, działki nr 1218 i nr 1424  (0,9353 ha), obr. Trzebinia,
• cena wywoławcza netto wynosi 261 884,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
2. Prawo własności budynków i budowli położonych na działkach nr 1218 i nr 1424, obj. KW nr KR1C/00052125/3, obr. Trzebinia,
• cena wywoławcza netto wynosi 306 356,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Wskazane w ust. 1 i 2 nieruchomości podlegają tylko łącznej sprzedaży, w łącznej kwocie wywoławczej netto 568 240,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30 kwietnia 2015 r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69 (decyduje data stempla pocztowego).

Wadium należy wpłacać w terminie do  30kwietnia 2015 r. włącznie, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Trzebini, ul. 22 Lipca 64, 32-540 Trzebinia, w Banku PeKaO S.A. w Krakowie konto nr 09 1240 4719 1111 0010 5849 5033 oznaczone jako „wadium Przetarg na nieruchomości”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Z warunkami przetargu – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 16:00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie przetargu, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 6 maja 2015r. godz. 11:00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka.