1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Syndyk masy upadłości H&S Nieruchomości Sp. z o.o. w...
Wróć do listy komunikatów

Syndyk masy upadłości H&S Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000246602) ogłasza o przetargu na sprzedaż powiązanych funkcjonalnie

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą NS1M/00024904/9, działki nr 420/9 o powierzchni 8 000,00 m2, zabudowanej budynkiem ośrodka wypoczynkowego pod nazwą „Gościniec Ryterski” (dawniej „Jantar”),
– prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą NS1M/00023969/5 (niezabudowana działka nr 346/5, o powierzchni 4 100,00 m2), nieruchomości objętej księgą wieczystą NS1M/00023967/1 (niezabudowane działki nr 499/2, 515 i 418/9, o łącznej powierzchni 42 700,00 m2), nieruchomości objętej księgą wieczystą NS1M/00023600/1 (niezabudowane działki nr 452/19, 452/23, 452/31, 452/32, 452/33, 452/34, 452/35 i 452/36, o łącznej powierzchni 29 228,00 m2),
– prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 3, o powierzchni 9,30 m2, położonego na I kondygnacji budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 420/11 w Rytrze, dla którego prowadzona jest  księga wieczysta nr NS1M/00024901/8, wraz z odpowiadającym mu udziałem w nieruchomości wspólnej,
– ruchomości stanowiące wyposażenie budynku ośrodka wypoczynkowego pod nazwą „Gościniec Ryterski” (dawniej „Jantar”) w Rytrze 302.
Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie, natomiast wszystkie działki znajdują się w obrębie 0002 Rytro.

Budynek ośrodka wypoczynkowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągu narciarskiego, posiada powierzchnię użytkową 2 849,51 m2, znajduje się w nim 45 pokoi z 94 miejscami noclegowymi, karczma, pokoje SPA, sauna, inne.

Przedmiot przetargu (z wyłączeniem lokalu niemieszkalnego nr 3, księga wieczysta nr NS1M/00024901/8, który objęty jest umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 9 marca 2038 r.), oddany został przez syndyka w dzierżawę na czas określony do dnia 31 października 2017 r.

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są przepisy art. 320-322 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 1112 ze zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza wynosi 7 403 531,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 00/100) netto.

I. Warunki uczestnictwa w przetargu
1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg RYTRO sygn. akt VIII GUp 53/13/S” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 15 maja 2015 r., na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna, ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. Decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy H&S NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (31-153 Kraków, ul. Szlak 30/2), nr rachunku: 41 1600 1039 0002 0031 8932 4001 tytułem „Wadium do Przetargu Rytro” w terminie do dnia 15 maja 2015 r., pod rygorem odrzucenia oferty.

II. Rozstrzygnięcie przetargu
1. Przeprowadzenie przetargu oraz ewentualnej aukcji nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Krakowie, ul. Przy Rondzie nr 7, w dniu 19 maja 2015 roku o godzinie 10:00, sala 222 w pawilonie K.
2. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby ofert, syndyk za zgodą Sędziego- komisarza może na posiedzeniu przeprowadzić ustną aukcję, celem wyłonienia najlepszej oferty.

III. Zasady zwrotu lub zaliczenia wadium
1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego- komisarza.
2. Syndyk zachowa wpłacone wadium jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty pozostałej części ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie określonym przez Sędziego-komisarza nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta.

IV. Inne warunki oraz informacje
1. Informacje o przetargu, w szczególności jego warunkach, które zostały zatwierdzone postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 12 marca 2015 roku sygn. akt VIII GUp 53/13/S, udzielane będą codziennie w biurze syndyka w godzinach 9:00-15:00 w Krakowie przy ul. Librowszczyzna 3 w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerami: (12) 623 54 20 oraz  608 393 998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl
2. W biurze syndyka można zapoznać się z warunkami przetargu, operatem szacunkowym określającym aktualną wartość nieruchomości i innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu.
3. Przedmiot sprzedaży oddany został w dzierżawę, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu (z wyłączeniem lokalu niemieszkalnego nr 3, księga wieczysta nr NS1M/00024901/8). Każdy zainteresowany może oglądać przedmiot przetargu  w dowolnym czasie, przy czym szczegółowe oględziny, z uwagi na funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowego, możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefon kontaktowy do kierownika ośrodka + 48 691 225 401).
4. Syndyk pod nadzorem Sędziego-komisarza zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.