1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany, przyjętego uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr XXX/271/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. oraz uchwały Nr XXXV/312/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w c

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mogilany Uchwały Nr XXXVII/315/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany, przyjętego uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr XXX/271/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. oraz uchwały Nr XXXV/312/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w części dotyczącej terenu ograniczonego granicami ewidencyjnymi działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego zmianą planu obejmują obszar działki ewidencyjnej o nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów oraz przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Mogilany lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@mogilany.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262).
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości – także wskazanie jej położenia i numeru ewidencyjnego.


Wójt Gminy Mogilany