1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Nieruchomości
  4. WYCIĄG ZOGŁOSZENIA Wójt Gminy Dębowiec ogłasza czwarty...
Wróć do listy komunikatów

WYCIĄG ZOGŁOSZENIA Wójt Gminy Dębowiec ogłasza czwarty...


WYCIĄG ZOGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dębowiec
ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Oznaczenie nieruchomości:
Wg katastru: 808/10, obręb Simoradz
Księga wieczysta: BB1C/00062628/8
Powierzchnia nieruchomości wm2: 10618
Opis nieruchomości oraz przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona wmiejscowości Simoradz przy ul. Długiej. Zlokalizowana wsąsiedztwie nieruchomości zabudowanej obiektem szkoły, terenów zabudowy mieszkaniowej oraz wykorzystywanych rolniczo. Nieruchomość zlokalizowana jest ok. 1 km od centrum wsi oraz ok. 3 km od centrum Dębowca iSkoczowa. Dojazd do działki drogą publiczną onawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona, przy południowej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz sieć wodociągowa.
Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, zawartej na czas oznaczony do dnia 6.05.2021 r., wformie pisemnej zdatą pewną.
Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 220/XXXI/2017 zdnia 19 września 2017 r. wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, opublikowaną wDz. Urz. Woj. Śląskiego nr poz. 5097 zdnia 28 września 2017 r., nieruchomość znajduje się wterenie:
S U3 –tereny zabudowy usługowej oraz 33 KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
Cena wywoławcza nieruchomości:350.000,00 zł
Wadium wzłotych:18.000,00 zł
Przetarg odbędzie się wdniu23.08.2019 r. ogodz. 9.00 wSali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6, Ip.).
Wadium należy wnieść wformie pieniężnej, na konto Gminy Dębowiec
nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040 do dnia 19.08.2019 r.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy Dębowiec oraz opublikowana na stronach internetowych
http://www.debowiec.bip.info.pl ihttp://www.debowiec.cieszyn.pl
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać wsiedzibie Urzędu Gminy Dębowiec wDębowcu przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter) – tel. 33 853 38 81 wew. 28, wgodzinach pracy urzędu.