1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wyłożeniu do...
Wróć do listy komunikatów

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Otorowo, gmina Szamotuły

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443) art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 zm.) oraz uchwały LII/641/14 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Otorowo, gmina Szamotuły, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 sierpnia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły o godzinie 12:00. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły w godzinach od 9:00 do 17:00 w poniedziałki i od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, email: wu.umig@szamotuly.pl, w terminie do dnia 11 września 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

__________________________________________________________________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  SZAMOTUŁY

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły nr XXVIII/344/12 z dnia 22 października 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.08.2015r. do 26.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, przy ul. Dworcowej 26, 64-500 Szamotuły w godzinach urzędowania.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie z obowiązującym Studium, tj. przeznaczenie tego terenu pod zieleń oraz zabudowę mieszkaniową i usługową.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  18.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, przy ul. Dworcowej 26, 64-500 Szamotuły o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2015 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz  Miasta i Gminy Szamotuły.

 

                                                                                                              Burmistrz  Miasta i Gminy Szamotuły

 

 

zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły nr XXVIII/344/12 z dnia 22 października 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.08.2015r. do 26.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, przy ul. Dworcowej 26, 64-500 Szamotuły w godzinach urzędowania.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie z obowiązującym Studium, tj. przeznaczenie tego terenu pod zieleń oraz zabudowę mieszkaniową i usługową.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  18.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, przy ul. Dworcowej 26, 64-500 Szamotuły o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2015 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz  Miasta i Gminy Szamotuły.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Szamotuły