1. Tygodnik Ostrołęcki
  2. Komunikaty
  3. EUROVIA BAZALTY z siedzibą w Lubaniu, zaprasza Państwa do...
Wróć do listy komunikatów

EUROVIA BAZALTY z siedzibą w Lubaniu, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w Kopalni Księginki polegającej na rozbiórce/wyburzeniu obiektów budowlanych zakładu przeróbczego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

EUROVIA BAZALTY z siedzibą w Lubaniu, zaprasza Państwa do złożenia  oferty na wykonanie usługi w Kopalni Księginki polegającej na rozbiórce/wyburzeniu obiektów budowlanych zakładu przeróbczego.

 

Głównym celem prac jest wyburzenie wszystkich obiektów budowlanych zakładu przeróbczego, uwzględniając obiekty powyżej 8m wymagające pozwolenia na rozbiórkę Dyrektora OUG we Wrocławiu. Wyburzenie powinno być wykonane na podstawie projektu rozbiórki (po stronie Zamawiającego).

 

Prace wyburzeniowe są przewidziane w następującym zakresie:

 

1. wyburzenie i rozbiórka nw. obiektów:

a). obiekty nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę:

Dawny budynek administracyjny – przy portierni
Budynek magazynu silników
Budynek magazynu głównego
Budynek lokomotywowni
Budynek smarów i oleju
Wiata żelbetowa
Budynek wielofunkcyjny po drugiej stronie warsztatu mechanicznego
Warsztat mechaniczny
Budynki wagi kolejowej
Budynek warsztatu po drugiej stronie łamiarni

 

b). obiekty wymagające pozwolenia na rozbiórkę:

Budynki łamiarni I, II i III stopnia
Sortownia klińca
Grysownia
Budynek pompowni
Budynek sortowni głównej
Stacja przesypowa

 

Prace powinny uwzględniać:

Wyburzenie i rozbiórkę.
Utylizację odpadów powstałych w trakcie rozbiórki (posiadaczem odpadów będzie Wykonawca).

 

Złom z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:

 

Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywanej usługi
i być uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt sprawnych technicznie maszyn wraz z obsługą oraz nw. dokumenty:

dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w j. polskim celem dopuszczenia do ruchu;
badania lekarskie pracowników,
szkolenia pracowników,
wymagane uprawnienia pracowników,
listę pracowników z imienia i nazwiska,
dane kontaktowe osoby koordynującej prace,

 

        na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo do maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników, etc.) .

 

SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI

 

Rozliczenie po zakończeniu usługi i podpisaniu odbioru wykonanych prac.

Wymagana faktura przelewowa 30 dni.

 

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 16 maj 2016

Przewidywany termin zakończenia realizacji usługi: lipiec 2016

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 22 kwietnia 2016 roku

Osoba do kontaktu: Mirosław Szymańczyk – tel. 662 289 960

Ofertę należy przysłać na adres  e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl