Sprawdź, które przepisy zmieniły się od 1 stycznia 2010. To ważne, bo zmian jest dużo

(gm, wak, sc, jan, tami, mich) / Gazeta Lubuska
Fot. Gazeta Lubuska
Nadal będzie można wykupić mieszkanie za ,,złotówkę", PIT-y prześlemy do urzędu skarbowego przez internet, a do lekarza pójdziemy bez legitymacji ubezpieczeniowej.

PENSJA

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 1.317 zł, co powoduje też wzrost innych naliczanych od niej wypłat, np. maksymalnej odprawy za zwolnienie pracownika z powodu likwidacji firmy lub stanowiska, zasiłku chorobowego, dodatku za pracę nocną, odszkodowania za mobbing w pracy.

SĄDY

Elektroniczny pozew o zapłatę

Od stycznia pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym, można będzie wnosić elektronicznie. Bez względu na wartość sporu, takie pozwy należy kierować do sądu rejonowego w Lublinie, który jako jedyny w kraju będzie je rozpatrywał. Pozew można będzie złożyć logując się na stronie internetowej tego sądu i powód występujący osobiście, nie będzie potrzebował do tego elektronicznego podpisu. Ale jeśli pozew będzie wnosił adwokat, radca prawny czy rzecznik patentowy, będzie musiał złożyć podpis elektroniczny. Również elektronicznie, korzystając z karty lub przelewu z konta, powód będzie mógł wnieść opłatę za pozew.

Nakazy zapłaty wydawane będą powodom elektronicznie, a w formie papierowej rozsyłane bezpośrednio pozwanym. Będą oni mogli wnieść sprzeciw elektronicznie albo w formie papierowej. Taki sprzeciw rozpatrywany będzie przez sąd według właściwości ogólnej. Jeśli sprzeciwu nie będzie i nakaz się uprawomocni, powód będzie mógł wnieść elektronicznie do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

LOKALE

Wykup mieszkań spółdzielczych nadal ,,za złotówkę''

Mimo zapowiedzi zmian, od nowego roku nadal obowiązywać będą dotychczasowe zasady przekształcania spółdzielczych mieszkań lokatorskich na własnościowe, a własnościowych w odrębną własność, z udziałem w gruncie. Sejm uchwalił, a prezydent podpisał już nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która utrzymuje poprzednie zasady wykupu, mimo zakwestionowania ich przez Trybunał Konstytucyjny. Tak więc nadal lokator, który nie zalega z czynszem, będzie mógł złożyć w spółdzielni wniosek o wykup mieszkania i spłaci tylko koszty jego budowy oraz nominalną wartość umorzonego kredytu, zaciągniętego przez spółdzielnie na jego budowę.

W praktyce może to być od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, do których doliczyć należy opłatę za notariusza (od stycznia 329 zł) oraz za założenie księgi wieczystej (260 zł). Spółdzielniom wydłużono do sześciu miesięcy czas na załatwienie nowych wniosków, natomiast wnioski złożone do 30 grudnia tego roku, muszą załatwić do 30 czerwca przyszłego roku.

EMERYTURY

Waloryzacja emerytur i rent

Jak co roku emeryci i renciści dostaną od 1 marca podwyżkę świadczeń. Wstępnie zapisano w budżecie, że podwyżka wyniesie 4,1 proc. i dotyczyć będzie nie tylko emerytur i rent, ale także wszystkich dodatków do nich.

Byli esbecy dostaną mniejsze emerytury

Koniec z przywilejami dla byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL. Zgodnie z nową ustawą dezubekizacyjną, od początku nowego roku, byli esbecy, a także członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego mają otrzymywać o nawet połowę mniejsze świadczenia emerytalne.

Ustawa wchodzi w życie wraz z nowym rokiem. 13 stycznia zbada ją jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z jej założeniami, wszyscy oficerowie służb specjalnych PRL oraz członkowie WRON, mają utracić swoje dotychczasowe przywileje. Według wstępnych wyliczeń, ustawa może objąć ponad 40 tys. osób.

Składki na pomostówki

Od początku stycznia pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani będą do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Obowiązek ten nakładają przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Nowe obowiązki dotyczą pracodawców, którzy zatrudniają pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których to pracach mówi ww. ustawa.

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest w całości finansowana przez płatnika składek.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku i zasad odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/files/FEP_ZUS.pdf.

Nie daj się wylosować

Tylko do 11 stycznia osoby które rozpoczęły pierwszą pracę, mają czas na wybór tzw. drugiego filaru, w którym gromadzona będzie ich przyszła emerytura.

Zasada ta dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. Po podjęciu pracy i zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalnego, powinny one w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy z pracodawcą, przystąpić do jednego z 14 otwartych funduszy emerytalnych (OFE). ZUS wysłał do takich osób informację z przypomnieniem, że jeśli tego nie zrobią, zostaną przydzielone do funduszu losowo. Odbywa się to zawsze dwa razy w roku, ostatniego dnia roboczego stycznia i lipca. W praktyce już 11 stycznia ZUS zamknie listę osób, które nie wybrały same funduszu i dlatego trafią na centralne losowanie. Warto samemu zdecydować się na fundusz i wybrać taki, który zagwarantuje nam najwyższe korzyści z odprowadzanych składek. Dowiedzieć się o tym można ze strony internetowej http://www.portalfinansowy.pl. Po losowaniu ZUS poinformuje nas gdzie jesteśmy, a fundusz przyśle umowę do podpisania. Jeśli losowanie nie przypadnie nam do gustu i będziemy chcieli zmienić fundusz, możemy to zrobić, tyle że za opłatą (160 zł w pierwszym roku, 80 zł przy stażu do dwóch lat). Dopiero po dwóch latach zmiana OFE jest bezpłatna.

ABONAMENT

Zwolnienie z abonamentu RTV

Po wejściu w życie ustawy o opłatach abonamentowych, co ma nastąpić w I kwartale, krąg osób zwolnionych z płacenia abonamentu poszerzy się o emerytów po ukończeniu 60 lat, których świadczenie nie przekracza połowy średniej miesięcznej pensji (obecnie 1.350 zł), osoby na zasiłkach przedemerytalnych, bezrobotnych oraz osoby korzystające z pomocy społecznej.

RODZINA

Świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia obowiązują korzystne zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Najistotniejsze polegają na tym, że nie liczy się dochodu rodziny oraz że świadczenie ustalane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby nad którą sprawujemy opiekę (dzieckiem lub osobą dorosłą), a nie jak było do tej pory na 12 - miesięczny okres zasiłkowy.

Ponadto, gdy ktoś po raz pierwszy występuje o to świadczenie, dostanie pieniądze nie tak jak było dotąd, od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie w gminie, ale wcześniej - od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności w powiatowym zespole do spraw niepełnosprawności.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł miesięcznie i przysługuje osobie zdolnej do pracy, która rezygnuje z niej lub nie podejmuje zatrudnienia, by sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny. Za opiekuna gmina opłaca składki emerytalno - rentowe i zdrowotne.

Urlopy ojcowskie i macierzyńskie

Od nowego roku ojcowie mogą brać tydzień płatnego urlopu na dziecko, niezależnie od urlopu macierzyńskiego dla matki dziecka. Urlop przysługuje im do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.
Od stycznia tego roku także mamy skorzystają z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Będzie on udzielany jednorazowo. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego - na pisemny wniosek pracownicy. Trzeba go złożyć w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania przez nią z tego dodatkowego urlopu.

* W 2010 i 2011 roku po urodzeniu jednego dziecka będzie (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) do dwóch tygodni dodatkowego wolnego,
* w 2012 i 2013 - do 4 tygodni,
* w 2014 - do 6 tygodni.

ZASIŁKI

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych

Od nowego roku bezrobotni otrzymywać będą wyższe zasiłki. Podstawowa kwota wzrośnie z obecnych 575 zł do 717 zł, ale wypłacana będzie tylko przez trzy miesiące przebywania na bezrobociu. Potem wynosić będzie 563 zł i wypłacana będzie do końca okresu zasiłkowego, który nadal wynosić będzie pół roku lub rok, ale tylko w powiatach, w których stopa bezrobocia półtora razy przekracza przeciętną stopę bezrobocia w kraju. Przez rok zasiłek nadal otrzymywać będą po staremu również bezrobotni w wieku powyżej 50 lat i z ponad 20-letnim stażem pracy.

Bezrobotni którzy mają przyznany już zasiłek lub otrzymają go do końca roku, będą go w przyszłym roku dostawać w przyznanej wysokości do końca okresu zasiłkowego.

EDUKACJA

Matematyka obowiązkowa

W maju wszyscy maturzyści będą zdawali egzamin z matematyki, bo od tego roku jest to przedmiot obowiązkowy. Matematyka, jako obowiązkowa wróciła na maturę po 26 latach. W warstwie praktycznej egzaminu nic się nie zmieni. Zdający nadal będzie musiał po prostu jak najlepiej rozwiązać pewną liczbę zadań. Zadania te w większości nie będą odbiegać od tych, jakie były podczas dotychczasowych sesji egzaminu maturalnego.
Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów (w przypadku języków zarówno w części ustnej, jak i pisemnej), uzyskał minimum 30 proc. punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie.

UNIA

Inaczej popłyną unijne pieniądze

Od Nowego Roku zmienia się ustawa o finansach publicznych w części dotyczącej przepływu unijnych dotacji. Cała kasa będzie teraz przepływać poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, a nie - jak dotąd - przez ministerstwo finansów i ministerstwo rozwoju regionalnego. Teraz fundusze powędrują z Brukseli poprzez NBP, do BGK i potem prosto do beneficjentów, którzy ubiegają się o dotacje. Odbędzie się to z ominięciem nie tylko ministerstw, ale także budżetów województw. Ale marszałkowie województw nadal będą dysponować unijnymi pieniędzmi z Regionalnych Programów Operacyjnych, funduszy na Kapitał Ludzki czy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i to oni będą podpisywać umowy z beneficjentami.

Zdaniem urzędników urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze, ta zmiana powinna wyjść na dobre i usprawnić przepływ unijnej gotówki. Powinniśmy też uniknąć takich sytuacji jak w październiku 2009 r., kiedy w ministerstwach utknęły pieniądze z Kapitału Ludzkiego dla przedsiębiorców, którzy założyli działalność gospodarczą.

PODATKI

Od Nowego Roku PIT-y przez Internet

Ministerstwo Finansów oświadczyło, że system służący do wysyłania rozliczeń podatkowych będzie działał już od 1 stycznia.

Przede wszystkim to dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Z tego sposobu mogą także skorzystać inwestorzy giełdowi czy osoby pracujące za granicą. Za 2009 r. będą mogli rozliczyć się przez internet. Resort finansów rozszerzył liczbę formularzy, które można przesłać za pośrednictwem komputera bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ułatwienie to będzie dotyczyć nie tylko PIT-37, ale również formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. W tradycyjny sposób muszą rozliczyć się osoby, które za 2009 r. opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Aby złożyć zeznanie przez internet, wchodzimy na stronę www.e-deklaracje.gov.pl. Wcześniej trzeba zebrać dokumenty za 2009 r., a także zeznanie za 2008 r., ponieważ podatnicy identyfikowani są na podstawie wykazanego w nim przychodu. Jeśli podatnik nie rozliczał się z podatku, wpisuje zero. System sprawdza także inne dane: NIP, imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia.

Drożeją papierosy...

Ponieważ w ustawie o podatku akcyzowym w 2010 r. wprowadzono wyższą akcyzę na papierosy, podrożeje też paczka papierosów. Akcyza wrośnie ze 138,50 zł na 146,83 zł za tysiąc sztuk, co w przeliczeniu na średnią cenę paczki papierosów, oznacza jej wzrost o 33 gr.

... i paliwa opałowe

Ta sama ustawa o podatku akcyzowym spowoduje podwyższenie stawek na niektóre paliwa opałowe.

Podatek od gier

Wchodzi w życie ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540.

Opłata paliwowa

Jak co roku następuje zwiększenie (zwaloryzowanie o inflację) stawki tej opłaty - zob. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010 (Mon.Pol. nr 80, poz. 995).

Cło

Jak informuje rzeczniczka lubuskich celników Beata Downar-Zapolska z Izby Celnej w Rzepinie, wraz z nowym rokiem (lub na jego przełomie) dokonują się zmiany w prawodawstwie celnym i podatkowym, dotyczące Służby Celnej. I tak:

- zmiana rozporządzenia UE dot. zwolnień celnych - od 1 stycznia obowiązywać będzie Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych - jest to ujednolicona wersja dotychczasowych rozporządzeń.

ZDROWIE

Bez legitymacji

* od 1 stycznia ZUS nie będzie poświadczać legitymacji ubezpieczeniowych, dlatego nie będą one stanowić dowodu opłacania składek zdrowotnych podczas wizyty u lekarza. Chorzy muszą pamiętać, żeby zabrać ze sobą do lekarza każdy inny dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności opłacanie składek zdrowotnych.
* od 1 stycznia lekarze rodzinni nie będą mogli kierować pacjentów na badania wysokospecjalistyczne kosztochłonne, czyli na rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy i usg dopplerowskie naczyń. Na te badania kierować będą mogli tylko specjaliści. Lekarze rodzinni nadal będą mogli kierować na gastroskopię i kolonoskopię oraz na każde inne podstawowe badanie.

PRAWO

Internetowy Dziennik Ustaw

W dniu 1 stycznia 2010 roku uruchomiony zostanie oficjalny, urzędowy elektroniczny dziennik aktów prawnych. Rządowe Centrum Legislacji zapewni nam nieodpłatny wgląd wraz z możliwością pobrania ze stron internetowych Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego (będą one stanowiły źródło obowiązującego w Polsce prawa). Nie będzie zaś udostępniany Monitor Polski B, który jest dziennikiem urzędowym, ponieważ zawiera tylko ogłoszenia spółek.
Ma powstać także skorowidz alfabetyczny aktów prawnych wraz z orzecznictwem.

STRAŻ MIEJSKA

Zmiany w straży miejskiej

Od 24 grudnia strażnicy miejscy dostali nowe uprawnienia:

* mogą w samochodach używać niebieskich, świetlnych sygnałów tak, jak policja
* wolno im teraz używać paralizatorów
* nowe przepisy zezwalają na konne patrole
* 29 sierpnia ustalono Dniem Strażnika Miejskiego.

MOTORYZACJA

Ubezpieczenia OC i AC

Mijający 2009 rok był dla motoryzacji bardzo trudny. Nowy czyli 2010 rok nie będzie pewnie dużo lepszy.
Kryzys, którego świadkami byliśmy w 2009 roku, był bardzo odczuwalny w motoryzacji. Także w Polsce. Nie znamy jeszcze ostatecznych danych, ale wydaje się, że sprzedaż nowych aut nie przekroczy 320 tys. aut. To bardzo mało, tym bardziej, że jednocześnie w tym samym okresie do Polski trafiło około 700-800 tys. aut używanych.

Jednak w przypadku sprzedaży nowych aut rok 2010 może być nawet gorszy. Powód? W 2009 roku jak się szacuje około 40-50 tys. nowych aut kupili nasi sąsiedzi, szczególnie Niemcy ale też Słowacy. Teraz klientów z Niemiec pewnie nie będzie, bo zlikwidowano tam dopłaty do zakupu nowych aut. Dlatego specjaliści przewidują, że w 2010 roku sprzedaż może być nawet niższa, a to oznacza bankructwo wielu salonów sprzedaży.

Dla zmotoryzowanych bardzo ważne są ubezpieczenia w zakresie OC i AC. Obecnie należą one do najniższych w Europie. Ale w 2010 roku może się to zmienić. I nie tylko z powodu, że podwyższono górną granicę odszkodowań. Po prostu wiele firm sygnalizuje, że do ubezpieczeń OC musi dopłacać a więc niezbędne są podwyżki. I do nich pewnie dojdzie. Jeśli tylko jedna firma podniesie wysokość stawek, to inne pójdą jej śladem.

Źródło: Gazeta Lubuska Co się zmieni w przepisach w 2010 roku?

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie