Spółdzielnia Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg

Materiał partnera zewnętrznego
sxc.hu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadania jak niżej :

I. Konserwacja elewacji z remontem balkonów oraz wykonanie ocieplenia cokołów budynku przy ul. Lipowej 14.

II. Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Widnichowskiej 9.

III. Konserwacja elewacji z remontem balkonów oraz wykonanie ocieplenia cokołów budynku przy ul. Widnichowskiej 17.

III. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 6 w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty prosimy składać w terminie do 6.03.2018 r. do godziny 10.00.

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internetowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29 74 620 00 wew. 51.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Nasz Dom"
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lipowa 4
www.smnaszdom.pl

Dodaj ogłoszenie