Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze" w Małkini Górnej: mieszkańcy piszą list otwarty do zarządu. W jakiej sprawie? Przeczytaj

Hanna Chromińska
Fot. Hanna Chromińska
Udostępnij:
Sytuacja w małkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” wciąż budzi wiele emocji.

O temacie pisaliśmy obszernie kilka tygodni temu.

Przeczytaj tu

1.05.2021 r. Rada Nadzorcza spółdzielni jednogłośnie powołała na prezesa Krzysztofa Kuleszę. Na 31.05.2021 r. zarząd wyznaczył podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie SML-W „Zacisze” w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę kotłowni nr 2. Ze względu na pandemię podjęcie uchwały na piśmie nastąpi poprzez głosowanie w biurze spółdzielni.

Należałoby oczekiwać, że efektem działań zarządu i Rady Nadzorczej będzie wyjaśnienie przyszłości kotłowni nr 2 i uspokojenie emocji członków spółdzielni. Tymczasem w kwestii planów gospodarki cieplnej spółdzielni pojawił się nowy element – list otwarty do zarządu SML-W „Zacisze”.

Uwagi mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze"

- Nasza spółdzielnia nie ma szczęścia do prezesów - uważa Małgorzata Kasprzyk, mieszkanka jednego z bloków. - Pod koniec kadencji pani Janik został wybrany nowy zarząd, który nie przystąpił do pełnienia obowiązków, bo z nieznanych nam powodów został błyskawicznie odwołany. Po objęciu funkcji prezesa przez pana Chmielewskiego nie odbyło się Walne Zgromadzenie, nie było też żadnego spotkania z mieszkańcami, ale indywidualne osobiste kontakty z nowym prezesem wypadły pozytywnie. Był widoczny na osiedlu, kontaktowy i potrafił spokojnie rozmawiać o naszych problemach. Plotki o zwolnieniu p. Chmielewskiego przyjęliśmy z niedowierzaniem i zdziwieniem. Prawdę mówiąc do tej pory nie wiemy co było powodem tego odwołania. Na stronie internetowej spółdzielni brak jakichkolwiek dokumentów na ten temat – na przykład nie ma uchwały Rady Nadzorczej o odwołaniu zarządu.

Z niepokojem zauważamy, że osoby kierujące spółdzielnią nie mają w zwyczaju udostępniania jakichkolwiek dokumentów w formie elektronicznej na stronie internetowej

. Ciągle słyszymy, że dokumenty spółdzielni są objęte tajemnicą służbową. Jest to niezgodne z Ustawą z dn. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowaną 27 sierpnia 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. poz. 1465, 2127, z 2021 r. poz. 11). Art. 27 tej ustawy stanowi, iż „kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej (…) wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 8.1 podlega karze grzywny. Art. 8.1 podaje, iż członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Nie jest to jedyny przykład dziwnego traktowania prawa przez Radę Nadzorczą. Po oddelegowaniu 2 osób do Zarządu Rada Nadzorcza liczyła 5 członków czyli miała niepełny skład i zgodnie paragrafem 135 statutu spółdzielni nie mogła podejmować wiążących decyzji.

Takie postępowanie budzi nasz głęboki niepokój - zarządzono Walne Zgromadzenie w formie głosowania, ale nie podano mieszkańcom danych i informacji umożliwiających świadome podjęcie decyzji o bardzo poważnych konsekwencjach finansowych.

Podobną opinię wyraża Tadeusz Kazimierczyk:
- W tej chwili przebudowa kotłowni nr 2 powinna być priorytetem. Stara kotłownia funkcjonuje od ok. 40 lat, ma przestarzałe urządzenia i jest uciążliwa dla środowiska. Na cztery lata przed ustąpieniem z funkcji prezesa pani Janik przeforsowała przyjecie projektu o kotłowni gazowej. W tej chwili grupa osób podejmujących wiążące dla spółdzielni decyzje straszy mieszkańców, że jeżeli nie wyrażą zgody na zaciągnięcie kredytu wysokości 3,5 mln zł, to wkrótce zostaną pozbawieni ogrzewania i ciepłej wody. Zgodnie z decyzjami podjętymi jeszcze za kadencji p. Janik firma JUWA ma obowiązek realizować wszelkie działania zapewniające mieszkańcom spółdzielni ogrzewanie i ciepłą wodę. W tej chwili jako mieszkańcy nie wiemy ile zapłaciliśmy firmie JUWA przez 5 lat i na jakim etapie są prace związane z przebudową kotłowni nr 2. Wiemy za to, że zarząd chce nas obciążyć kredytem wysokości 3,5 mln zł - bez podawania warunków realizacji inwestycji i warunków spłaty kredytu.

Kolejna mieszkanka „Zacisza” (nazwisko do wiadomości redakcji) ocenia sytuację raczej pesymistycznie:
- Mieszkańcy są zdezorientowani. Wielu mieszkańców spółdzielni to osoby starsze, nie zawsze posługujące się Internetem. Wiele z tych osób nie zna wszystkich niuansów prawa spółdzielczego, dlatego oczekują od pracowników spółdzielni wyjaśniania wątpliwości w sposób uprzejmy, jasny i wynikający z dobrej znajomości przepisów.

Jako mieszkańcy nie musimy mieć biegle opanowanych przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni, natomiast dla rady nadzorczej, zarządu i pracowników spółdzielni znajomość tych przepisów i stosowanie ich w interesie mieszkańców to podstawowy obowiązek.

Grupa mieszkańców napisała do zarządu list otwarty. Oto jego treść:

List otwarty do Zarządu SML-W „Zacisze” w Małkini Górnej.
Zgodnie z art.18 §1. ust. 3 i 4 ustawy Prawo spółdzielcze Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 opracowany
na podstawie t.j. Dz. U. z 2021r. poz.648 oraz §12 ust. 2 pkt.2
Po otrzymaniu zawiadomienia ze spółdzielni, chcielibyśmy, jako członkowie SML-W „Zacisze” uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Kiedy (dokładna data) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego postawił dodatkowe warunki do spełnienia? Z informacji jakie posiadamy, warunki były jasno określone podczas składania wniosku, więc osoba składająca go powinna znać je doskonale wiedzieć, że Spółdzielnia bez dodatkowego docieplenia bloków nie jest w stanie ich spełnić.
 2. Kto składał wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego?
 3. Czy za złożenie wniosku wziął pieniądze, jeśli tak to w jakiej wysokości brutto i kto?
 4. Ile dokładnie wynosiłby ten wielomilionowy kredyt w przypadku skorzystania z dotacji uzyskanej przez Zarząd P. Janik(czy oscyluje on w okolicach 1, 2 ,5 czy 10 milionów)
 5. Kto zrezygnował ze środków unijnych (imiona i nazwiska)?
 6. Kto poniesie ewentualne konsekwencje finansowe?
 7. Kto składa wniosek do WFOŚiGW w Warszawie? Czy jest to czynność odpłatna jeżeli tak to jaka kwota?
 8. Jakie inne źródła finansowania były brane pod uwagę?
 9. Jakie są gwarancje że spółdzielnia otrzyma ten kredyt. Jest napisane do 20% a ile konkretnie % umorzenia będzie dla SML-W „Zacisze”?
 10. Jakie trzeba spełnić warunki aby uzyskać umorzenie?
 11. Jaki bank obsługuje ten kredyt?
 12. Jaka jest forma zabezpieczenia?
 13. Jakie jest oprocentowania kredytu?
 14. Jaki jest okres kredytowania?
 15. Jakie są dodatkowe koszty?
 16. Ile wyniesie miesięczna rata kredytu?
 17. Chcielibyśmy zapoznać się z opinią księgowości na temat tego kredytu, jego opłacalności jak również w jakim stopniu obciąży finanse spółdzielni.(konkretnych osób podpisanych imieniem i nazwiskiem)
 18. Proszę udokumentować, że są to najkorzystniejsze warunki dla spółdzielni.
 19. Z czego wynika kwota 3,5 mln zł, ponieważ przebudowa kotłowni zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez poprzedni Zarząd wynosi ok. 2,4 mln. zł?
 20. Czy w związku z tak wysokim kredytem wzrosną opłaty za mieszkanie. Jeżeli tak to jaka to będzie kwota za metr kwadratowy?
 21. Kotłownia miała być wykonana do 2019 roku , umowa na wykonanie zawarta była w 2015 roku ,dlaczego firma która była wykonawcą nie wykonała zadania i czy naliczane ma kary za nie wykonanie zadania w terminie , dlaczego nie wypowiedziano jej umowy w związku z tym?
 22. Jeśli ma to być kredyt hipoteczny to jaki majątek spółdzielni będzie obciążony hipoteką? Przy kredycie hipotecznym potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich mieszkańców. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku. Art.6.4
 23. W 2015 roku podczas Walnego Zebrania została podjęta uchwała o zaciągnięcie kredytu na kwotę powyżej 2 mln zł na budowę kotłowni gazowej. Ta uchwała jest nadal aktualna, gdyż do dnia dzisiejszego nie została uchylona. W projekcie uchwały z dnia 31 maja 2021r, którą Państwo przedstawiliście na stronie internetowej proponowany jest kredyt w wysokości 3,5 mln zł. W projekcie tym brak jest zapisu, że poprzednia uchwała z 2015r traci moc. Z tego wynika, że Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć kredyt na kwotę ponad 5,5 mln zł. Prosimy o jasne stanowisko Zarządu w tej sprawie
.

Mieszkańcy czekają na odpowiedź.

Rozmawialiśmy z nowym prezesem spółdzielni „Zacisze”. Odniósł się do tematu czekającej spółdzielnię inwestycji.
Krzysztof Kulesza – prezes SML-W „Zacisze” - potwierdza, że budowa kotłowni gazowej jest priorytetowym zadaniem.

Decyzja o budowie kotłowni gazowej została podjęta na Walnym Zgromadzeniu w roku 2015. Sprawa jest pilna, bo funkcjonująca obecnie kotłownia nie nadaje się do modernizacji i wkrótce przestanie działać

- mówi. - Ponadto prawdopodobnie od roku 2023 wymagane będzie odejście od ogrzewania węglowego. Mam świadomość, że ogrzewanie gazowe jest ekologiczne, ale kosztowne. Pamiętajmy jednak, że ceny gazu nie są stałe, bo zależą od cen wynegocjowanych przez państwo z importerami. W tej sytuacji SML-W „Zacisze” musi możliwie szybko wybudować kotłownię i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami musi to być kotłownia gazowa. Projekt jest przygotowany, a spółdzielnia nie ma czasu ani możliwości finansowych by rozważać inne źródło ciepła i starać się o opracowanie nowego projektu. Ze względu na zmiany przepisów unijnych zmieniły się wymogi na określające parametry docieplania. Z różnych względów zmieniła się też dostępność źródeł dofinansowania budowy kotłowni. Gmina Małkinia Górna nie leży w strefie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Obiektywnie rzecz biorąc dla mieszkańców jest to dobra wiadomość, ale oznacza to że spółdzielnia może starać się o dofinansowanie z ograniczonej liczby źródeł.

Do sprawy będziemy wracać.

Zobacz inne materiały zpowiatu ostrowskiego

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie