Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony

Materiał partnera zewnętrznego
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadania jak niżej:

Zad 1. Przebudowa przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Okrzei 1.
Zad 2. Przebudowa przykanalików w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Armii Krajowej 6.
Zad 3. Przebudowa przykanalików w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy 3 maja 70,72,74.
Zad 4. Wymiana wewnętrznych pionów kanalizacyjnych i wodnych w części mieszkalnej budynków wielorodzinnych przy ulicy 3 Maja70, 72, 74

Oferty prosimy składać w terminie do: 06.08.2019r do godziny 10ºº
w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lipowej 4.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona: naszej stronie internetowej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29 74 620 00 wew. 51 lub 507 138 866

Dodaj ogłoszenie