Regulamin plebiscytu pod nazwą SOŁTYS 2017 ROKU

Beata Modzelewska
Beata Modzelewska
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Sołtys 2017 Roku”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „ Sołtys 2017 Roku”.
3.Plebiscyt polega na wyłonieniu, w drodze głosowania czytelników, laureatów plebiscytu Sołtys 2017 Roku osobno w trzech powiatach: ostrowskim, ostrołęckim i makowskim.
4.Plebiscyt organizowany jest od dnia 19.09.2017 r. od godziny 00:01 do dnia 12.10.2017 r. do godziny 22:00
5.Organizator powołuje czteroosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Beata Modzelewska, Agnieszka Kośnik, Bogusław Kaczmarek.
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu http://www.to.com.pl/ oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatami w Plebiscycie są sołtysi sołectw w powiatach ostrowskim, ostrołęckim i makowskim.
2.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym regulaminem.
3.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 19.09.2017 r. od godziny 00:01 do 12.10.2017 r. do godziny 22:00 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Tygodnika Ostrołęckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
•głosując na sołtysa w powiecie ostrowskim: TOS.po kropce wpisując numer wybranego kandydata, np. TOS.1
•głosując na sołtysa w powiecie makowskim: TMS.po kropce wpisując numer wybranego kandydata, np. TMS.1
•głosując na sołtysa w powiecie ostrołęckim: TS.po kropce wpisując numer wybranego kandydata, np. TS.1
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Art. 4
Ogłoszenie wyników

1.Zwycięzcami Plebiscytu zostanie łącznie dziewięć osób, po trzy z każdego z powiatów (ostrowski, ostrołęcki i makowski), które zdobędą największą liczbę głosów zliczoną na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium. Będą to odpowiednio laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
2.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową Plebiscytu.
3.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu po zakończeniu głosowania w dniu 12.10.2017 r. na stronie internetowej http://www.to.com.pl/ oraz w dniu 17.10.2017 r. na łamach Tygodnika Ostrołęckiego.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki oraz następujące nagrody:
a.Za zajęcie pierwszego miejsca w Plebiscycie w każdym z powiatów: weekendowy pobyt dla dwóch osób w Natura Mazur Hotel & Spa Warchały
b.Za zajęcie drugiego miejsca w Plebiscycie: aparat fotograficzny marki Polaroid wraz z filmem oraz zestaw katalogów ogrodniczych.
c.Za zajęcie trzeciego miejsca w Plebiscycie: bilety dla dwóch osób na koncert Maryli Rodowicz
w Warszawie zaplanowany na dzień 12.01.2018 r. oraz zestaw katalogów ogrodniczych.
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali organizowanej z okazji 35-lecia istnienia Tygodnika Ostrołęckiego w dniu 17.10.2017 r. lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Tygodnika Ostrołęckiego mieszącej się pod adresem ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 2a, 07-410 Ostrołęka, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Organizator może przyznać laureatom pierwszych, drugich i trzecich miejsc w każdym z powiatów dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Tygodnika Ostrołęckiego ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 2a, 07-410 Ostrołęka, z dopiskiem „Sołtys 2017 Roku”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dodaj ogłoszenie