Regulamin plebiscytu "Fotka z wakacji 2017"

red
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Fotka z wakacji” edycja 2017, zwanego dalej „Plebiscytem”...

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Fotka z wakacji.”
Plebiscyt polega na nadsyłaniu do redakcji TO zdjęć z wakacji. Zdjęcia należy opisać i dołączyć zgodę na publikację. Co tydzień, w każdy wakacyjny wtorek, od 4 lipca do 29 sierpnia, będziemy publikować najciekawsze, w ocenie komisji plebiscytowej (skład komisji w pkt. 3), wakacyjne zdjęcie w papierowym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego (wybrane spośród nadesłanych w danym tygodniu). Zaś pomiędzy wydaniami papierowymi wszystkie nadesłane fotki będą publikowane na www.to.com.pl. Zdjęcie-laureat tygodnia zostanie zakwalifikowane do finału plebiscytu. Znajdą się w nim wszystkie wakacyjne „zdjęcia tygodnia”, czyli dziewięć (opublikowane w TO 4, 11, 18, 25 lipca oraz 1, 8, 15, 22, 29 sierpnia 2017 roku). Spośród tych zdjęć najlepsze trzy „Fotki z wakacji” wybiorą w głosowaniu czytelnicy oraz internauci.

Plebiscyt organizowany będzie od 27 czerwca 2017 roku do 5 września 2017 roku (tego dnia nastąpi podsumowanie plebiscytu na łamach TO).
3.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Robert Majkowski, Piotr Ossowski, Izabela Ossowska
4.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
5.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu to.com.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. Ważne! Plebiscyt adresowany jest wyłącznie do mieszkańców Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego i ostrowskiego.
3.W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego to.com.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym to.com.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy
w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie zdjęć
1.Zgłoszenia przyjmowane będą od 27 czerwca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 roku.

2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Zdjęcie (bądź zdjęcia, jednak nie więcej niż trzy od jednego zgłaszającego). Zdjęcia powinny być dobrej jakości i rozdzielczości. Te, które ze względów technicznych nie będą się nadawały do publikacji w gazecie, będą eliminowane z konkursu (zgłaszający zostaną o tym poinformowani w e-mailu).
b.Opis każdego zdjęcia oraz zgodę na publikację w Tygodniku Ostrołęckim i na www.to.com.pl.
3.Zgłoszenia można dokonać:
4.drogą elektroniczną, nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail online@tygodnikostrolecki.pl
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że zdjęcie nie zostało dołączone do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

II. Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 29 sierpnia 2017 roku, od godz. 0.01 do 3 września, do godz. 21.59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium, uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Tygodnika Ostrołęckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując tofotka. po kropce wpisując numer wybranego zdjęcia
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na dane zdjęcie,
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3.Głosowanie odbywać się będzie także za pośrednictwem strony internetowej to.com.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 29 sierpnia 2017 roku, od godz. 0.01 do 3 września, do godz. 21.59 na następujących warunkach:
a.uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b.uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym zdjęciem;
d.jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e.dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.

4.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 29 sierpnia, godz. 0.01 do 3 września, godz. 21.59 na następujących warunkach:
a.uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b.uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie to.com.pl,
c.warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym zdjęciem
e.jedno kliknięcie to 2 głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę,
f.dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 głosów za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

5.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej to.com.pl oraz aplikacji internetowej Facebook
6.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 5 września na łamach Tygodnika Ostrołęckiego oraz na stronie internetowej to.com.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a.Za pierwsze miejsce – kolacja dla dwóch osób w Nikko Sushi w Ostrołęce (o wartości 150 zł) oraz bon upominkowy, ufundowany przez Klinikę Zdrowia i Urody Karoliny Zalewskiej w Ostrołęce (o wartości 200 zł,
b.Za drugie miejsce – bon upominkowy ufundowany przez Klinikę Zdrowia i Urody Karoliny Zalewskiej w Ostrołęce (o wartości 200 zł) oraz książki wydawnictw Czwarta Strona i Samo Sedno o wartości ok. 70 zł,
c.Za trzecie miejsce bon upominkowy ufundowany przez Klinikę Zdrowia i Urody Karoliny Zalewskiej w Ostrołęce (o wartości 200 zł).
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.Nagrody rzeczowe mogą zostać odebrane w siedzibie redakcji Tygodnika Ostrołęckiego przy ul. Gorbatowa 2a, 07-410 Ostrołęka.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Tygodnik Ostrołęcki, ul. Gorbatowa 2a, 07-410 Ostrołęka, z dopiskiem plebiscyt „Fotka z wakacji”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie