Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa- przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Materiał partnera zewnętrznego
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa
OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSTROŁĘCE UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSTROŁĘCE UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. J. Hallera 13 w świetlicy Spółdzielni na I piętrze.

Przedmiot przetargu:

mieszkanie przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 3/23 w Ostrołęce o powierzchni 48,17 m2, na IV piętrze 3-pokojowe z kuchnią i balkonem (w budynku 4-piętrowym),

cena wywoławcza mieszkania według operatu szacunkowego – 106.975,00 zł.
wysokość wadium wynosi 5.400,00 zł.
Kwota minimalnego pierwszego postąpienia w przetargu wynosi 3.000,00 zł.
Kwota kolejnych minimalnych postąpień w przetargu wynosi 2.000,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni posiadający zawarte umowy o kolejność przydziału mieszkania, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu mieszkalnego – w terminie do dnia 16 marca 2020 r. Mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

WARUNKI PRZETARGU

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium.
Wadium należy wpłacić lub przelać na konto Spółdzielni w PKO BP SA nr rachunku 58 1020 3802 0000 1102 0133 1420 aby najpóźniej w dniu 16 marca 2020 r. znajdowało się na rachunku bankowym Sp-ni. Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć adres mieszkania, którego dotyczy wadium.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej kwoty w terminie 14 dni od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Spółdzielnię.
Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i z dowodem osobistym.
W przetargu uczestniczą obydwoje małżonkowie.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu lub przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej małżonków. Osoba rozwiedziona przedkłada Spółdzielni wyrok o rozwodzie.
Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu i opłata za wykup gruntu podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 14 dni od daty przetargu.
Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, założeniem księgi wieczystej i podatkiem od czynności cywilno-prawnych w ca¬ości ponosi nabywca mieszkania.
Lokal można oglądać - szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. Józefa Hallera 13 – pokój nr 8; tel. (029) 766 63 81 wew. 30, 40, 72 w godzinach od 9:00 do 14:00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie