Kobylin: przetarg na działkę. Cena wywoławcza - 13 200,00 zł netto

Materiał partnera zewnętrznego
Google Street View
Wójt Gminy Goworowo ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Goworowo.

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką o numerze 424 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylin dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MR/MN tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację:

  1. zabudowy letniskowej oraz usług – działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców nie związaną z przemysłowym wytwarzaniem dóbr,
  2. budynków gospodarczych
  3. urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Cena wywoławcza działki nr 424 - 13 200,00 zł netto
Podatek VAT – 3 036,00 zł
Wadium – 2 640,00 zł

Składanie ofert – pisemne oferty w terminie do dnia 23.04.2018 r. do godz. 15.00 należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, I piętro, pokój nr 23, w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie musi znajdować się czytelny napis: „Przetarg na sprzedaż działki nr 424 w obrębie Kobylin”.

Termin i miejsce w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu - w terminie od 21 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15.00 w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, pokój nr 17 , tel: 29 769 37 23.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w obecności oferentów w dniu 27.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo przy ul. Ostrołęckiej 21, I piętro, sala nr 16 o godzinie 11.00.

Termin i miejsce wniesienia wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 23.04.2018 r. na konto Urzędu Gminy Goworowo Nr 72 8915 0003 0000 0912 2000 0010 z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż działki nr 424 w obrębie Kobylin” Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Wójtowi Gminy Goworowo przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo w budynku przy ul. Ostrołęckiej 21, na stronie internetowej urzędu: www.goworowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.goworowo.pl oraz u Sołtysa Wsi Kobylin.

Należność za powyższe zostanie uregulowana przelewem, po przedłożeniu faktury.

Dodaj ogłoszenie