Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

DROBNE SMS-em

mwladyslawski

DROBNE SMS-em

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania ogłoszeń drobnych w systemie SMS w "Tygodniku Ostrołęckim".

§ 2

Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:

Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu "Tygodnika Ostrołęckiego" Spółki z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Goworowska 8a.
Tygodniku - rozumie się przez to "Tygodnik Ostrołęcki"
Ogłoszeniodawcy - rozumie się przez to podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS pod numer 7940
Ogłoszeniobiorcy - rozumie się przez to "Tygodnik Ostrołęcki" sp. z o.o. wydawcę "Tygodnika Ostrołęckiego"
SMS-ie - rozumie się przez to krótką wiadomość tekstową wysyłaną za pośrednictwem operatora sieci komórkowej
Wykonawcy usługi - Telecom Media Sp. z o.o. w Warszawie, 02-386 Warszawa, ul. Usypiskowa 12

§ 3

1. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez wysłanie treści ogłoszenia SMS-em pod numer 7940 z kodem gazety określonym w umowie z wykonawcą usługi, wg wzoru:
TO.numer rubryki,treść ogłoszenia, np.
to.22 zatrudnię fryzjerkę, tel. 1234567
2. Rubryki, w których można zamieszczać ogłoszenia będą publikowane w ogłoszeniach handlowych na łamach tygodnika. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, gdy jego treści nie można przyporządkować do żadnej
z podanych rubryk.
3. Wysłanie SMS-a pod numer 7940 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad.
4. Z chwilą wysłania SMS-a następuje zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą o zamieszczenie ogłoszenia na łamach tygodnika.
5. Po otrzymania SMS-a przez Ogłoszeniobiorcę wysyła on Ogłoszeniodawcy SMS-a zwrotnego o treści:
Twoje ogłoszenie zostało zaakceptowane. Dziękujemy i pozdrawiamy. Biuro Reklam i Ogłoszeń TO,
a w przypadku sytuacji o której mowa w $5 ust. 1 o treści:
Z powodu nie spełnienia wymogów regulaminowych ogłoszenie zostało nie zaakceptowane.

§ 4

1. Treść ogłoszenia nie może przekraczać 80 znaków, łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami.
2. Przesłanie jednego SMS-a jest jednoznaczne z zamówieniem jednorazowej publikacji jednego ogłoszenia.
3. Cena jednego SMS z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 10,98 (9,00 PLN + 22% VAT). Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano zlecenie publikacji ogłoszenia.

§ 5

1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, których treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 ustawy prawo prasowe).
2. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w ust. 1, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny SMS-a, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 6

1. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo dokonywania korekt językowych przesłanych ogłoszeń oraz zmiany szyku wyrazów, bez zmiany istoty treści ogłoszenia.
2. W przypadku braku w treści ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego, podany zostanie numer telefonu nadawcy.
3. Ogłoszenie przesłane SMS-em będzie publikowane na łamach tygodnika w terminie podanym w ogłoszeniach handlowych na łamach tygodnika.

§ 7

1. Reklamacje dotyczące publikacji ogłoszeń można zgłaszać pisemnie w terminie 3 dni od daty publikacji ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji na adres: "Tygodnik Ostrołęcki" sp. z o.o., Biuro Reklam i Ogłoszeń, ul. Goworowska 8a, 07-410 Ostrołęka.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego z którego wysłano SMS-a, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji.
3. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu dziennika po dacie uwzględnienia reklamacji.
5. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

§ 8

1. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Ogłoszeniobiorcy.
2. Za przekazanie do Ogłoszeniobiorcy treści SMS-a odpowiedzialność ponosi jedynie operator sieci komórkowej, w której jest zarejestrowany telefon Ogłoszeniodawcy oraz Wykonawca usługi.
3. Potwierdzeniem otrzymania SMS-a jest wysłanie przez Ogłoszeniobiorcę SMS-a zwrotnego, o którym mowa w § 3 ust. 5.
4. Usługa publikacji ogłoszeń przez SMS dostępna jest tylko i wyłącznie dla Ogłoszeniodawców, którzy posiadają telefony komórkowe u operatorów, z którymi wykonawca usługi ma podpisaną stosowną umowę. Informacje na temat sieci, które mają podpisaną umowę z Wykonawcą usługi zamieszczane są w tygodniku oraz na stronie internetowej www.to.com.pl. Podpisanie, zmiana lub rozwiązanie umów pomiędzy Ogłoszeniobiorcą a operatorem sieci komórkowej, nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu, chyba że dotyczy to zmiany ceny określonej w § 4 ust. 3.

§ 9

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Ogłoszeniobiorcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają stosownej uchwały Zarządu i wchodzą w życie w terminie 3 dni po podjęciu uchwały.

§ 10

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Ostrołęce.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki