Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Budżet Ostrołęki 2021. Prezydent przygotował projekt budżetu. Niskie wydatki na inwestycje

Piotr Ossowski
Piotr Ossowski
Prezydent Łukasz Kulik przygotował projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Jak wygląda plan dochodów i wydatków miasta na 2021 rok.

Zgodnie z przepisami prezydent Łukasz Kulik przygotował i przedłożył projekt uchwały budżetowej na przyszły rok. Rada miasta zajmie się projektem budżetu najpewniej na grudniowej sesji. I z pewnością będzie to sesja z gorącą dyskusją. Przypomnijmy, że w tym roku prezydent nie otrzymał od rady miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Łukasz Kulik nie ma poparcia większości w radzie, co ma wyraz w głosowaniach nad ważnymi projektami uchwał. Budżet to uchwała najważniejsza i z pewnością dyskusja nad nim będzie dla większościowej opozycji w radzie okazją do krytyki Łukasza Kulika. I nie trzeba być prorokiem, żeby założyć, że krytyka ta skupi się na zaplanowanych przez prezydenta w projekcie budżetu inwestycjach.

W projekcie budżetu miasta na 2021 zaplanowano na nie nieco ponad 37 mln zł, co nie przekracza 10 proc. zaplanowanych wydatków. Teoretycznie oczywiście plan inwestycyjny może się w ciągu roku zmienić, nie zdarzyło się jednak jeszcze w ostrołęckim samorządzie, żeby pierwotny plan był wykonany w 100 procentach.

W 2019 roku miasto na inwestycje wydało 43,7 mln zł. W tym roku zaplanowało wydanie 40,3 mln zł (rzeczywiste wykonanie planu poznamy dopiero w przyszłym roku). Jak widać wydatki inwestycyjne z roku na rok maleją. Pewnie prezydent Kulik będzie podczas dyskusji nad budżetem podkreślać, że mamy kryzys wywołany pandemią, co nie zmienia faktu, że opozycja będzie miała prawo „poużywać sobie” na prezydenckim projekcie budżetu.

Pełne zestawienie zaplanowanych inwestycji publikujemy poniżej. Przy nazwie zadania podajemy kwotę zaplanowaną do wydania w 2021 roku. To najważniejszy wskaźnik, bo choć lista jest długa, to przy większości inwestycji zapisano jedynie skromne kwoty – bądź to na projekt, bądź na wkład własny przy planowanych wnioskach o dofinansowanie. Jednym słowem wszystkie te inwestycje to jedynie „plany planów” – ich realizacja będzie zależeć od pozyskania środków.

Z inwestycji drogowych największą pozycję stanowi budowa ul. Goworowskiej. Z tym, że jej realizacja była już wiele razy przekładana. Spore wydatki w tym dziale zaplanowano także na dokończenie budowy sieci ścieżek rowerowych. Tyle, że to inwestycja, która pierwotnie miała być zrealizowana już w… 2018 roku! Już te dwa przykłady wskazują, z jakim trudem realizowane są miejskie inwestycje.

Budżet Ostrołęki 2021 – podstawowe założenia

Plan dochodów ogółem- 392.230.363,34 zł, z tego:

 • plan dochodów bieżących – 378.722.650,34 zł
 • plan dochodów majątkowych – 13.507.713,00 zł

Plan wydatków ogółem, na kwotę – 398.807.979,34 zł, z tego:

 • plan wydatków bieżących – 361.512.845,34 zł
 • plan wydatków majątkowych – 37.295.134 zł

Tym samym budżet 2021 ma się zamknąć deficytem w wysokości 6.577.616,00 zł. Na jego pokrycie miasto planuje wyemitować obligacje o wartości 5,2 mln zł, reszta środków na pokrycie deficytu ma pochodzić z niewykorzystanych środków z rachunku miasta.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2021 rok według działów

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 37.295.134 zł, tj. 9,35% w strukturze wydatków ogółem

TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - 200 000
 • Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta - 1 250 000
 • Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian - 50 000
 • Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna – 50 000
 • Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska - 50 000
 • Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - 50 000
 • Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - 8 000 000
 • Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - 150 000
 • Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta - 200 000
 • Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - 200 000
 • Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - 50 000
 • Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - 50 000
 • Budowa ul. Kolejowej - 200 000
 • Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - 150 000
 • Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki - 160 000
 • Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - 50 000
 • Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - 200 000
 • Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 85 000
 • Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - 50 000
 • Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - 1 621 000
 • Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - 8 730 000
 • Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki - 150 000
 • Budowa ul. Dionizego Majewskiego - 160 000
 • Budowa ul. Syreny - 120 000
 • Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej - 50 000
 • Budowa ul. Nadnarwiańskiej - 2 600 000
 • Przebudowa ul. Literackiej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 137 000
 • Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 69 000
 • Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - 50 000
 • Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - 50 000
 • Budowa ul. Cz. Niemena - 50 000
 • Wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 102 000
 • Radarowe wyświetlacze prędkości (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 14 000
 • Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 88 000
 • Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 250 000
 • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 78 000
 • Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 95 000
 • Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 92 000

TURYSTYKA

 • Rewitalizacja nabrzeża Narwi - 200 000
 • Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 200 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 • Wykup nieruchomości - 300 000
 • Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce - 780 600
 • Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - 1 700 000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 • Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 57 240

INFORMATYKA

 • Zakupy inwestycyjne - 100 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 150 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 • Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 - 100 000
 • Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej" - 450 000
 • Remont Przedszkola Miejskiego nr 15 - 50 000
 • Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego nr 18 - 1 000 000
 • Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mostach - 1 992 794
 • Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 188 000

OCHRONA ZDROWIA

 • Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - 150 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 • Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej – 50 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska) - 263 000 zł
 • Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: Jana Kazimierza, Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Paderewskiego, Kilińskiego, Sobieskiego - 800 000
 • Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej - 50 000
 • Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd. Fuduszu Inwest. Lokalnych) - 1 400 000
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II - 60 000
 • Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - 900 000
 • Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 105 000
 • Plac zabaw na os. Łazek (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 100 000
 • Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 64 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Remont budynku Galerii - 100 000

KULTURA FIZYCZNA

 • Przebudowa stadionu miejskiego - 165 000
 • Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim - 40 000
 • Tenisowe osiedle Starosty Kosa (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) - 78 500

Zobacz inne materiały

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki