ABC Natury. Po co nam bagno, czyli o znaczeniu siedlisk podmokłych w retencji wody

Materiał partnera zewnętrznego
Polska jest krajem, gdzie na jednego mieszkańca przypada tyle słodkiej wody, co w Egipcie. Posiadamy mniejsze zasoby wody słodkiej niż Hiszpania czy Portugalia – kraje, które są powszechnie uznawane na najbardziej jałowe w Europie.

Szacuje się, że na 1 mieszkańca naszego kraju przypada około 1 600 m3 wody na rok a w okresie suszy wskaźnik ten spada nawet poniżej 1 000 m3, dla porównania - na jednego mieszkańca Europy przypada średnio około 4 500 m3 wody na rok.

Jak zapobiegać zmniejszaniu się zasobów wody słodkiej?

Mając świadomość stosunkowo niewielkich zasobów wody słodkiej na terenie Polski powinniśmy szczególnie mocno zwrócić uwagę na problem retencjonowania wody.

Najprostszym i bardziej dogodnym rozwiązaniem jest ochrona istniejących naturalnych zbiorników wodnych oraz terenów podmokłych. Na terenie Polski są 7081 jeziora o powierzchni powyżej 1 ha. Ocenia się, że łączna ich objętość wynosi prawie 18,2 miliarda m3 i zajmują powierzchnię 2 814 km2.

Stanowi to około 1% powierzchni naszego kraju. Bagna i torfowiska zajmują w przybliżeniu 4% powierzchni Polski i zmagazynowane jest w nich około 35 miliardów m3 wody. Zasoby wód podziemnych są szacowane na 6 bilionów m3. Jak wynika z tego zestawienia – większość zretencjnowanych na terenie naszego kraju wód, to wody podziemne.

Jednak należy pamiętać o tym, że wszystkie wymienione elementy środowiska mają między sobą powiązania i na siebie oddziałują. Obniżanie się poziomu wody oraz jej zanieczyszczanie w jeziorach i na terenach podmokłych przekłada się na zmniejszenie zasobów wód podziemnych oraz na ich jakość.

Jeziora i tereny podmokłe występują w rozproszeniu na terenie całej Polski i dlatego oddziałowywują stabilizująco na poziom wód gruntowych oraz retencjonują wodę lokalnie, w miejscach ich występowania. Bagna i torfowiska pełnią również bardzo ważną funkcję polegającą na stabilizacji poziomu wód gruntowych.

Ze względu na swoje właściwości torf można przyrównać do gąbki, która wchłania nadmiar wody ze środowiska w okresie, kiedy jest jej dużo (np. po wiosennych roztopach lub obfitych deszczach) a potem stopniowo przenika ona na otaczające torfowisko tereny.

Projekt: Przyjaciel Natury- edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000 z 13 powiatów północno-wschodniego Mazowsza, Południowej Warmii i Mazur oraz Północno-Zachodnieg Podlasia poprzez zajęcia, aplikację multimedialną, artykuły prasowe i audycje radiowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Fundacja Drabina Rozwoju - www.drabina.org
Multimedialne Centrum Natura
ul. Natury 7, Ostrołęka
www.mcnatura.pl
tel.: 516 491 060

Dodaj ogłoszenie